विभागीय व्यवस्थापकांनी द्यावयाचा शाखा व्यवस्थापक गोपनीय अहवाल

    कामकाजाबाबत शेरा

    • (विशष अभिप्रायात त्याच्या सवयी / स्वभाव / चांगल्या बाजु / कमकुवत बाजु / सहकारण्याशी वागणूक / सुट्यांचे प्रमाण / कामाची जबादारी घेणे किंवा टाळणे / गुण / अवगुण याबाबत उल्लेख असणे आवश्यक आहे.)
    Scroll to Top