शाखा व्यवस्थापकांनी द्यावयाचा कर्मचारी गोपनीय अहवाल

    प्रश्न

    • (विशेष अभिप्रायात त्याच्या सवयी / स्वभाव / चांगल्या बाजु / कमकुवत बाजु / सहकाऱ्यांशी वागणूक / सुट्यांचे प्रमाण / कामाची जबादारी घेणे किंवा टाळणे / गुण / अवगुण याबाबत उल्लेख असणे आवश्यक आहे.)
    Scroll to Top